Trekning av jakt 2019.

Resultatet av trekning av jakt 3. juni 2019.

Elgjakt
Følgende lag får tilbud om elgjakt:
Lag                                                              Felt
Thor Dalvangs jaktlag                            Bjørkåsen                      
Stein Granengs jaktlag                           Brekkåsen
Marianne Steenlands jaktlag                Sjølia
Hallgeir Brendbakkens jaktlag             Bergefeltet
Simen Fremmergårds jaktlag               Holman 

Reserver:
1. Sven Helge Almes jaktlag
2. Borgar Snarvolds jaktlag
3. Eiliv Losgårds jaktlag  

Reinsjakt i Rødalshøa  
Følgende får tilbud om reinsjakt:
Henning Alme                       Fritt dyr
Arne Johan Bergebakken    Fritt dyr
Hallgeir Brendbakken         Simle
Eilif Ertresvåg                       Simle
Kajsa Raabe Alme                Kalv
Rolf Ingvar Torgals              Kalv
Gjertrud Strand Sanderød Kalv

Hjortejakt
Følgende får tilbud om jakt:
Marianne Steenland
Henning Alme
Thomas Moen
Arne Støholen
Kajsa Raabe Alme
Asbjørn Lund
Brynjulf Strømsås

Rypejakt i Gråvola – anbudsjakt

GRÅVOLA
Rypeterrenget Gråvola på Fåset i Tynset skal leies ut på åremål.
Det kan også jaktes skogsfugl på terrenget.

Terrenget er om lag 22 000 daa.

Jaktlag kan tilbys opsjon på leie av jaktfeltet i ytterligere 2 år til en årlig pris tilsvarende antatt bud i denne budrunden.

Anbudsfrist er 22. mai 2019 kl. 24.00.

Dette er en lukket anbudsrunde. Minstepris kr 45 000,- pr. år. 

Skriftlig anbud sendes på e-post til Fåset-Fådal utmarkslag  v/Magne Sandtrøen, Dalen 33, 2500 Tynset, evt. e-post: magne.sandtroen@gmail.com.
Husk å oppgi telefonnummer.
Fåset-Fådal utmarkslag forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud.

Jakttider
Fra 10.sptember til 23.september eksklusivt.
Fra 10.oktober til 23. desember sammen med grunneiere.

Omfanget av jakten
Jakt kan utøves av inntil 4 jegere og 2 hunder det enkelte år. Leier er ansvarlig for å oppgi navn på de jegere som skal jakte i feltet, samt oppgi jaktrapport ved jaktslutt.
Leier må påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes , har godkjent aversjonsbevis (hund/sau).

Framleie av terrenget er ikke tillatt.

Bestandstaksering
Bestandstaksering kan bli gjennomført i området i august. Dette gjennomføres etter et faglig kvalifisert opplegg som har som siktemål å forvalte bestandene på best mulig måte.